Cyfrowy warsztat firmowy (PL)

Cyfrowy warsztat firmowy (PL)

Kurs jest rezultatem projektu Erasmus+ (numer projektu 2018-2-PL01-KA205-051359) pod nazwą DYW (Pracownik z młodzieżą z mniejszymi szansami), struktura kursu oraz jego treść została stworzona w oparciu o analizę potrzeb młodych ludzi.
Celem kursu jest wykształcenie u młodych osób rozpoczynających pracę, którzy znajdują się w niekorzystnej sytuacji, umiejętności obywatelskich za pomocą sieci społecznościowych, opowiadania historii (storytelling-u), umiejętności komunikacyjnych, coachingu, tworzenia filmów, a także budowania marki osobistej.

Workshop aziendale digitale (IT)
Connect Abruzzo

Workshop aziendale digitale (IT)

Questo corso è parte del progetto Erasmus + 2018-2-PL01-KA205-051359, "DYW" (Disability Youth Worker), la struttura dei moduli e il contenuto sono stati sviluppati a seguito di uno studio approfondito per stabilire le esigenze dei ragazzi.

L'obiettivo del corso è quello di fornire agli youth workers, che si trovano in una situazione di svantaggio, lo sviluppo di competenze per l'utilizzo dei social network, nello storytelling, nella capacità di comunicazione, coaching, creazione di video oltre a ricavare beneficio dalla creazione del proprio brand personale.


Digital Enterprise Workshop (EN)
Connect Abruzzo

Digital Enterprise Workshop (EN)

This course is the product of the Erasmus + project 2018-2-PL01-KA205-051359, "DYW" (Disability Youth Workers ), the structure  of the modules and the content has been developing following an analytical study to establish the needs of young people.

The objective of the course is to equip young workers who are in an unfavorable situation by developing citizenship skills with the use of social networks, Storytelling, communication skills, coaching, creating videos as well as taking advantage of their personal brand.

Taller de Empresa Digital (ES)

Taller de Empresa Digital (ES)

Este curso es producto del proyecto Erasmus + 2018-2-PL01-KA205-051359, "DYW" (Trabajadores Juveniles con Discapacidad), desarrollándose la estructura y contenido de los módulos a partir de un estudio analítico para establecer las necesidades de los jóvenes. 
 
El objetivo del curso es dotar a los jóvenes trabajadores  que se encuentren en situación desfavorable mediante el desarrollo de habilidades ciudadanas con el uso de las redes sociales, Storytelling,  habilidades comunicativas, coaching, creación de videos además de sacar partido a su marca personal.